Thiên Long PK
Thiên Long PK - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  loco
  59
  Nga My
  2
  GIO
  50
  Tinh Túc
  3
  H2O
  40
  Võ Đang
  4
  C
  17
  Thiên Long
  5
  BlackAlive1
  11
  Tiêu Dao
  6
  ConSen
  10
  Võ Đang
  7
  C
  10
  Tiêu Dao
  8
  kingg
  9
  Thiên Long
  9
  linhh
  9
  Nga My
  10
  Mo
  8
  Nga My
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private